ศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์
Scientific Instrument and Analytical Testing Center (SIATC)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริการของเรา


รับตรวจวิเคราะห์
ด้านกายภาพและเคมี

รับตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม

รับตรวจวิเคราะห์
ด้านชีวภาพ

รับตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ


เปิดทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

งานห้องปฏิบัติการ : 065 030 6952
ติดต่อส่วนกลาง : 038627000 ต่อ 5400

รายการ

เครื่องมือที่ให้บริการ