ศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์
Scientific Instrument and Analytical Testing Center

บริการของเรา


ตรวจวิเคราะห์
ด้านกายภาพและเคมี

ตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม

เพิ่มเติม

ตรวจวิเคราะห์
ด้านชีวภาพ

เพิ่มเติม

ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ

เพิ่มเติม

เปิดทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

งานห้องปฏิบัติการ : 038 627000 ต่อ 5427
ติดต่อส่วนกลาง : 038 627000 ต่อ 5400

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา