ศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์
Scientific Instrument and Analytical Testing Center (SIATC)

คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริการของเรา

ศูนย์เครื่องมือและทดสอบวิเคราะห์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้านกายภาพและเคมี
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านชีวภาพ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ


รับตรวจวิเคราะห์
ด้านกายภาพและเคมี

รับตรวจวิเคราะห์
ด้านสิ่งแวดล้อม

รับตรวจวิเคราะห์
ด้านชีวภาพ

รับตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ


เปิดทุกวันทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.00 น.

งานห้องปฏิบัติการ : 038627000 ต่อ 5427
ติดต่อส่วนกลาง : 038627000 ต่อ 5400

รายการ

เครื่องมือที่ให้บริการ